Why do resolutions fail?

Why do resolutions fail?

இன்ஸ்பிரேஷனல்

Khyati Shah

Khyati Shah

174 வாரத்திற்கு முன்பு — 1 நிமிடம் படிக்க

Why do resolutions fail?

 

And what can we do to ensure success!

 

As we're in the month of March, I have a question for you - Are you still following your new year resolutions, or did you forget about them after the first few weeks?


Most people give up mid-way and this is true not only for new year resolutions but also for many goals we set for ourselves. This video/podcast is going to help you understand why, and what you should do instead to ensure you are able to stick to your goals and resolutions.

 

 

Also read: Overcome your self-limiting beliefs

 

To explore business opportunities, link with me by clicking on the 'Invite' button on my eBiz Card.

 

Image source: shuttertsock.com


Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views, official policy or position of GlobalLinker. 

கருத்துகள்

பதிவிட்டவர்

Khyati Shah

If you are feeling constrained or unable to overcome a personal or professional barrier, partner with Coach Khyati Shah and pave your way to success. Khyati partners with...

Khyati இன் சுயவிவரத்தை காண்க

Khyati Shah எழுதப்பட்ட பிற கட்டுரைகள்

Walk the talk: Learnings from the Mahatma

146 வாரத்திற்கு முன்பு

What is luck?

149 வாரத்திற்கு முன்பு

Your energy is a powerful force!

154 வாரத்திற்கு முன்பு

அனைத்தையும் காட்டு

இந்த வாரம் அதிகம் படித்தது

Explore the All New Linker.store Store Panel

மின் வணிகம் 99 வாரத்திற்கு முன்பு